Osana EU:n pölyttäjäaloitetta Komissio ja jäsenmaat pyrkivät vähentämään torjunta-aineiden vaikutuksia pölyttäjiin. Yhtenä tavoitteena on kehittää luonnonvaraisille pölyttäjille uusia torjunta-aineiden testimenetelmiä. Testivalikoima on tällä hetkellä pölyttäjien lajikirjon kannalta turhan kapea, keskittyen lähinnä tarhamehiläisiin.

OECD:n kemikaalien testimenetelmäohjelmassa luodaan kansainvälisiä menetelmästandardeja uusien kemikaalien, mm. torjunta-aineiden ihmis- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi. OECD:n hyväksymät testimenetelmät tulevat osaksi EU:n REACH-lainsäädäntöä, jonka pitäisi turvata uusien rekisteröitävien kemikaalien, ml. torjunta-aineiden turvallisuus.

Uudeksi testilajiryhmäksi on kansainvälisen tutkijaryhmän työn tuloksena valikoitunut muurarimehiläiset (Osmia sp.), jotka ovat tarhamehiläisistä poiketen yksineläjiä. Muurarimehiläisille on valmistumassa akuutteja ja kroonisia vasteita mittaavia toksisuustestejä, jotka perustuvat tieteellisiin vertaisarvioituihin julkaisuihin. Tätä työtä on johtanut Ivo Roessink Wageningenin yliopistosta. Näiden kokeiden saattaminen testiohjemuotoon ja virallisesti hyväksytyiksi testimenetelmiksi vaatii OECD:n jäsenmaiden aktiivisuutta. Suomi on yhdessä Sveitsin kanssa ottanut hoidettavakseen yhden kolmesta uudesta Osmia sp. -projektista.

Projektissa arvioidaan kemikaalin akuuttia, välitöntä haitallisuutta ravinnon kautta tapahtuvassa altistuksessa. Suomen ympäristökeskus edustaa ympäristöministeriön nimittämänä Suomea OECD:n testimenetelmäohjelmassa ja koordinoi uuden testiohjeen luomista ohjelman sihteeristön tukemana. Projektin vaiheita ovat menetelmän laadun ja toistettavuuden varmentaminen (validaatioraportti), testimenetelmäohjeen valmistaminen, asiantuntijaryhmän ja jäsenmaiden asiantuntijoiden kommenttien huomioonottaminen ja korjatun testiohjeen hyväksyntä kansallisten koordinaattoreiden kokouksessa. Testiohjeen valmistumisajankohdaksi tavoitellaan kevättä 2025 tai 2026.

Yhteystiedot

Matti Leppänen
Erikoistutkija, OECD:n testimenetelmäohjelman kansallinen koordinaattori
Suomen ympäristökeskus (Syke)
matti.t.leppanen@syke.fi 
0295 251 368